Zarządzenie Dyrektora Przedszkola

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola

Drodzy Rodzice,
w dniu dzisiejszym został do Państwa wysłany mail z Zarządzeniem Dyrektora z dnia 25.05.2020r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19.
Proszę o zapoznanie się z dokumentami jak również o dostarczenie w dniu jutrzejszym podpisanych deklaracji, bądź przesłanie pocztą na adres:
Little HARVARD
ul.Lęborska 3B
80-386 Gdańsk.

Jeśli nie dostali Państwa w dniu dzisiejszym maila, proszę o kontakt z Dyrekcją (tel.:531 433 033)

Wznowienie działalności Przedszkola Little HARVARD

Wznowienie działalności Przedszkola Little HARVARD

Drodzy Rodzice,

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą organizacji pracy Przedszkola na najbliższe tygodnie (do odwołania).

Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami Niepubliczne Przedszkole Little HARVARD wznawia swoją działalność w dniu 25.05.2020r.

Abyśmy mieli możliwość realizowania wszystkich wytycznych  Głównego Inspektoratu Sanitarnego skracamy godziny pracy placówki do godz.17.30 (do odwołania).
 

Pozostałe informacje:
Dzieci mogą być przyprowadzane do godz.9.00 ( o godz.9.00 będzie odbywała się dezynfekcja części wspólnej lokalu i nie będzie możliwości wchodzenia z zewnątrz do placówki).
- Dzieci wchodzą pojedyńczo do przedszkola bez Rodziców. Rodzice (do odwołania) nie mogą przebywać na terenie przedszkola.
- Kontakt z nauczycielem odbywa się bezpośrednio jeśli pełni on danego dnia dyżur odbioru dzieci, telefonicznie na numer gdzie zgłaszane są nieobecności, bądź mailowo.
- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny - minimum 2 metry w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców.
- Po wejściu do przedszkola wykonywany jest pomiar temperatury bezdotykowym termometrem.
- Dzieci rozbierają się w przedszkolnej szatni, obuwie zostawiają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego.
- Dzieci niestety nie mogą przynosić do przedszkola zabawek.
- Dziecko powinno być wyposażone w czystą maseczkę, opakowanie rękawiczek jednorazowych (będą one zakładane podczas wyjść na przedszkolny plac zabaw) oraz podpisany płyn do płukania jamy ustnej.
- W przedszkolu nie będzie organizowane leżakowanie (do odwołania).
- Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe. Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych jak: kaszel, katar, gorączka.
W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, bądź pojawienia się u dziecka choroby zakaźnej (jak np.:odra, ospa, różyczka) Rodzice są zobowiązani niezwłocznie powiadomić dyrekcję przedszkola (tel.:531 433 033).
- Do końca roku przedszkolnego, czyli do 30.06.2020r. będą wysyłane przez nauczycieli mailowo zadania do realizacji (jak do tej pory).
- Od 1.06.2020r. będzie obowiązywał nowy/wakacyjny plan zajęć.
- 1.06.2020r. z okazji Dnia Dziecka odbędzie się BAL PRZEBIERAŃCÓW (przebrania dowolne).

Prosimy do piątku 22.05.2020r. do godz.19.00 o informację o obecności dziecka w dniu 25.05.2020r. w celu zamówienia posiłków (wiadomość sms tel.:531-433-033). 
 

.........................

 

Re-opening of Little HARVARD preschool Dear Parents, Below you can find information concerning organisation of our work in the preschool for the next few weeks (until further notice).
As previously stated, Little HARVARD Private Preschool is going to be re-open on 25.05.2020. In order to act according to all the recommendations of Chief Sanitary Inspector we shorten the working hours of the preschool to 17.30 (until further notice).

Other information:

- children can be brought to the preschool till 9.00 (at 9 a.m. disinfection is going to be carried out, therefore there will be no possibility to enter the preschool from the outside).
- children enter the preschool individually, without parents. Parents (until further notice) cannot enter and stay in the preschool.
- face-to-face contact can be with a teachers who is on duty and collects children, by phone, you can call a number which you use to inform about absences, or by mail.
- parents and caretakers who bring/collect children in/from the preschool need to keep at least 2 metres away from the workers of the preschool, other parents and their children.
- after entering the preschool a teacher is going to take child’s temperature with non-contact thermometer.
- children get undress in the changing room and leave their shoes in the place chosen by a teacher on duty.
- children cannot bring any toys to the preschool.
- a child should have a clean face mask, a package of disposable gloves which a child needs to wear during the time in the playground, and signed mouthwash.
- there will be no nap time (until further notice).
- only healthy children can attend the preschool. A child cannot have any illness symptoms such as caught, runny nose, fever. In the case when a child has the above mentioned symptoms or is ill with a contagious disease (e.g. measles, pox, or German measles) parents are obliged to inform the headmaster of the preschool as soon as possible (phone number.:531 433 033). - till the end of the preschool year, that is 30.06.2020, the tasks to do are going to be send by mail (as till now).
- since 01.06.2020 the new/vacation timetable is going to be introduced
- on 01.06.2020 there will be a fancy dress party in order to celebrate Children’s Day (costumes up to your discretion).

Till Friday 22.05.2020 until 19.00 inform us about presence of your child on 25.05.2020 in the preschool, so that we can order the right amount of meals (text message to the phone number: 531-433-033).

Decyzja dot.wznowienia pracy Przedszkola

Decyzja dot.wznowienia pracy Przedszkola

Drodzy Rodzice,
bardzo dziękujemy za przesłane deklaracje oraz za wszystkie ciepłe słowa! 
Po analizie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego  oraz przesłanych deklaracji organ prowadzący  Niepublicznego Przedszkola Little HARVARD podjął decyzję, iż
Przedszkole Little HARVARD wznowi działalność w placówce w dniu 25.05.2020r.
Rozumiemy Państwa obawy. Do tego czasu będziemy kontynuować naukę online.
Przypominamy o zbieraniu wszystkich prac dzieci i dostarczeniu ich nauczycielom pierwszego dnia po wznowieniu działalności placówki.

Prosimy również o prowadzenie rozmów z dziećmi, aby przygotować ich na spokojny powrót do przedszkola z nowymi zasadami:
- Rodzice nie będą mogli wchodzić na teren placówki, bowiem część naszej szatni jest w ciągu komunikacyjnym pomiędzy salami i toaletą.
- Dzieci będą mogły być przyprowadzane do godz.9.30 i odbierane przez dyżurującego nauczyciela, który wykona pomiar temperatury bezdotykowym termometrem.
- Tradycyjne szczotkowanie zębów zostanie zastąpione płukaniem zębów płynem do higieny jamy ustnej (prosimy o zakup).
- Prosimy o dostarczenie mat do jogi, bowiem dużo zajęć będziemy realizować na świeżym powietrzu.

Bardzo prosimy osoby, które do dnia dzisiejszego nie przesłały deklaracji o pilne uzupełnienie braków.
Dzieci, których Rodzice nie prześlą deklaracji  na maila biuro@littleharvard.pl i informacji o zrozumieniu zadań przypisanych rodzicowi wynikających ze wskazań MZiPS nie będą mogły uczęszczać do Przedszkola Little HARVARD.

 

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania cały czas zachęcam do kontaktu telefonicznego.

Dyrektor Little HARVARD
Marta Natalia Romanow

Deklaracja

Deklaracja

Drodzy Rodzice,

W związku z możliwością uruchomienia placówki proszę o przesłanie  informacji/deklaracji na maila: biuro@littleharvard.pl do dnia 8.05.2020r. według wzoru poniżej. Otwarcie placówki związane jest z nowymi zasadami sanitarnymi. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący przedszkole może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. Jednocześnie informujemy, że istnieje  ryzyko zakażenia COVIC-19 u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.

W związku z powyższym proszę o pisemną deklarację  o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.  

Proszę odpowiedzieć na pytania :

1. Czy rodzina lub ktoś z członków rodziny przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem Sanepidu?

2. Proszę wskazać, czy któryś z rodziców lub opiekunów pracuje w systemie zdrowia, służb mundurowych, handlu i produkcji realizując zadania związane ze zwalczaniem covid-19

3.Proszę wskazać, czy oboje rodzice pracują? (powrócili do pracy)

4.Proszę wskazać szybką ścieżkę komunikacji z Państwem (natychmiastowy odzew rodzica, opiekuna na kontakt z przedszkola)

5. Proszę o podanie, czy w konsekwencji posyłaliby Państwo dziecko do przedszkola i w jakich godzinach?

6.Proszę o powiadomienie w mailu o zrozumieniu zadań przypisanych rodzicowi, a wynikających ze wskazań MZiPS

  Rodzicu,

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż
dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do
zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie
podawać ręki na przywitanie.
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację
dobrego przykładu. 

7. O nowych procedurach zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.

....................................................

Dear Parents,

Due to the possibility of opening the preschool we ask to send information/declaration to the email address: biuro@littleharvard.pl till 08.05.2020 according to the form below. Opening of the preschool is connected with the new sanitary principles. Because of the epidemic situation the head of the preschool can limit the number of children in a group. At the same time, we inform that there is a risk of COVIC-19 infection in child, parents or caretakers and other household members. Due to the above information we ask for written declaration about taking responsibility for your personal decision concerning sending a child to the classes, so as driving child to the preschool.

Please, answer the following questions:

1.Is the family or any member of the family under quarantine or is under sanitary-epidemiological station supervision?

2.Please, state if any of the parents or caretakers works in health care system, uniformed services, trade or manufacture that carries out tasks connected with fighting covid-19

3.Please, state if both of the parents work? (return to work)

4.Please, state the best way to contact (immediate parents/caretakers response to the contact from the preschool)

5.Please, state if you are going to send your child to the preschool and in what time?

6.Please, confirm in the mail that you understand the tasks assigned to parents that result from MZiPS indications

Parent,

In order to provide the proper care for your child during his/her stay in the institution inform headmaster/teacher about child’s health conditions that are significant.

Send a healthy child to the institution – without any illness symptoms. Follow doctor’s recommendations which might determine time of not sending child to the institution.

Before sending a child to the institution measure his/her temperature.

Do not send a child to the institution when there is someone under quarantine or in isolation at your home. Then, all of you need to stay at home and follow doctor and sanitary services’ recommendations.

Explain to your child not to bring any toys or unnecessary items to the institution.

Regularly remind your child about basic hygiene rules. Underline that he/she shouldn’t touch eyes, nose, mouth, he/she should wash hands with soap very often and shouldn’t shake hands in greeting.

Get your child’s attention to the proper way of covering face when sneezing or coughing.

7.You will be informed about the new procedures via mail.