Drodzy Rodzice,

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą organizacji pracy Przedszkola na najbliższe tygodnie (do odwołania).

Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami Niepubliczne Przedszkole Little HARVARD wznawia swoją działalność w dniu 25.05.2020r.

Abyśmy mieli możliwość realizowania wszystkich wytycznych  Głównego Inspektoratu Sanitarnego skracamy godziny pracy placówki do godz.17.30 (do odwołania).
 

Pozostałe informacje:
Dzieci mogą być przyprowadzane do godz.9.00 ( o godz.9.00 będzie odbywała się dezynfekcja części wspólnej lokalu i nie będzie możliwości wchodzenia z zewnątrz do placówki).
- Dzieci wchodzą pojedyńczo do przedszkola bez Rodziców. Rodzice (do odwołania) nie mogą przebywać na terenie przedszkola.
- Kontakt z nauczycielem odbywa się bezpośrednio jeśli pełni on danego dnia dyżur odbioru dzieci, telefonicznie na numer gdzie zgłaszane są nieobecności, bądź mailowo.
- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny - minimum 2 metry w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców.
- Po wejściu do przedszkola wykonywany jest pomiar temperatury bezdotykowym termometrem.
- Dzieci rozbierają się w przedszkolnej szatni, obuwie zostawiają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego.
- Dzieci niestety nie mogą przynosić do przedszkola zabawek.
- Dziecko powinno być wyposażone w czystą maseczkę, opakowanie rękawiczek jednorazowych (będą one zakładane podczas wyjść na przedszkolny plac zabaw) oraz podpisany płyn do płukania jamy ustnej.
- W przedszkolu nie będzie organizowane leżakowanie (do odwołania).
- Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe. Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych jak: kaszel, katar, gorączka.
W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, bądź pojawienia się u dziecka choroby zakaźnej (jak np.:odra, ospa, różyczka) Rodzice są zobowiązani niezwłocznie powiadomić dyrekcję przedszkola (tel.:531 433 033).
- Do końca roku przedszkolnego, czyli do 30.06.2020r. będą wysyłane przez nauczycieli mailowo zadania do realizacji (jak do tej pory).
- Od 1.06.2020r. będzie obowiązywał nowy/wakacyjny plan zajęć.
- 1.06.2020r. z okazji Dnia Dziecka odbędzie się BAL PRZEBIERAŃCÓW (przebrania dowolne).

Prosimy do piątku 22.05.2020r. do godz.19.00 o informację o obecności dziecka w dniu 25.05.2020r. w celu zamówienia posiłków (wiadomość sms tel.:531-433-033). 
 

.........................

 

Re-opening of Little HARVARD preschool Dear Parents, Below you can find information concerning organisation of our work in the preschool for the next few weeks (until further notice).
As previously stated, Little HARVARD Private Preschool is going to be re-open on 25.05.2020. In order to act according to all the recommendations of Chief Sanitary Inspector we shorten the working hours of the preschool to 17.30 (until further notice).

Other information:

- children can be brought to the preschool till 9.00 (at 9 a.m. disinfection is going to be carried out, therefore there will be no possibility to enter the preschool from the outside).
- children enter the preschool individually, without parents. Parents (until further notice) cannot enter and stay in the preschool.
- face-to-face contact can be with a teachers who is on duty and collects children, by phone, you can call a number which you use to inform about absences, or by mail.
- parents and caretakers who bring/collect children in/from the preschool need to keep at least 2 metres away from the workers of the preschool, other parents and their children.
- after entering the preschool a teacher is going to take child’s temperature with non-contact thermometer.
- children get undress in the changing room and leave their shoes in the place chosen by a teacher on duty.
- children cannot bring any toys to the preschool.
- a child should have a clean face mask, a package of disposable gloves which a child needs to wear during the time in the playground, and signed mouthwash.
- there will be no nap time (until further notice).
- only healthy children can attend the preschool. A child cannot have any illness symptoms such as caught, runny nose, fever. In the case when a child has the above mentioned symptoms or is ill with a contagious disease (e.g. measles, pox, or German measles) parents are obliged to inform the headmaster of the preschool as soon as possible (phone number.:531 433 033). - till the end of the preschool year, that is 30.06.2020, the tasks to do are going to be send by mail (as till now).
- since 01.06.2020 the new/vacation timetable is going to be introduced
- on 01.06.2020 there will be a fancy dress party in order to celebrate Children’s Day (costumes up to your discretion).

Till Friday 22.05.2020 until 19.00 inform us about presence of your child on 25.05.2020 in the preschool, so that we can order the right amount of meals (text message to the phone number: 531-433-033).