Drodzy Rodzice,

W związku z możliwością uruchomienia placówki proszę o przesłanie  informacji/deklaracji na maila: biuro@littleharvard.pl do dnia 8.05.2020r. według wzoru poniżej. Otwarcie placówki związane jest z nowymi zasadami sanitarnymi. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący przedszkole może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. Jednocześnie informujemy, że istnieje  ryzyko zakażenia COVIC-19 u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.

W związku z powyższym proszę o pisemną deklarację  o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.  

Proszę odpowiedzieć na pytania :

1. Czy rodzina lub ktoś z członków rodziny przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem Sanepidu?

2. Proszę wskazać, czy któryś z rodziców lub opiekunów pracuje w systemie zdrowia, służb mundurowych, handlu i produkcji realizując zadania związane ze zwalczaniem covid-19

3.Proszę wskazać, czy oboje rodzice pracują? (powrócili do pracy)

4.Proszę wskazać szybką ścieżkę komunikacji z Państwem (natychmiastowy odzew rodzica, opiekuna na kontakt z przedszkola)

5. Proszę o podanie, czy w konsekwencji posyłaliby Państwo dziecko do przedszkola i w jakich godzinach?

6.Proszę o powiadomienie w mailu o zrozumieniu zadań przypisanych rodzicowi, a wynikających ze wskazań MZiPS

  Rodzicu,

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż
dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do
zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie
podawać ręki na przywitanie.
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację
dobrego przykładu. 

7. O nowych procedurach zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.

....................................................

Dear Parents,

Due to the possibility of opening the preschool we ask to send information/declaration to the email address: biuro@littleharvard.pl till 08.05.2020 according to the form below. Opening of the preschool is connected with the new sanitary principles. Because of the epidemic situation the head of the preschool can limit the number of children in a group. At the same time, we inform that there is a risk of COVIC-19 infection in child, parents or caretakers and other household members. Due to the above information we ask for written declaration about taking responsibility for your personal decision concerning sending a child to the classes, so as driving child to the preschool.

Please, answer the following questions:

1.Is the family or any member of the family under quarantine or is under sanitary-epidemiological station supervision?

2.Please, state if any of the parents or caretakers works in health care system, uniformed services, trade or manufacture that carries out tasks connected with fighting covid-19

3.Please, state if both of the parents work? (return to work)

4.Please, state the best way to contact (immediate parents/caretakers response to the contact from the preschool)

5.Please, state if you are going to send your child to the preschool and in what time?

6.Please, confirm in the mail that you understand the tasks assigned to parents that result from MZiPS indications

Parent,

In order to provide the proper care for your child during his/her stay in the institution inform headmaster/teacher about child’s health conditions that are significant.

Send a healthy child to the institution – without any illness symptoms. Follow doctor’s recommendations which might determine time of not sending child to the institution.

Before sending a child to the institution measure his/her temperature.

Do not send a child to the institution when there is someone under quarantine or in isolation at your home. Then, all of you need to stay at home and follow doctor and sanitary services’ recommendations.

Explain to your child not to bring any toys or unnecessary items to the institution.

Regularly remind your child about basic hygiene rules. Underline that he/she shouldn’t touch eyes, nose, mouth, he/she should wash hands with soap very often and shouldn’t shake hands in greeting.

Get your child’s attention to the proper way of covering face when sneezing or coughing.

7.You will be informed about the new procedures via mail.